Muốn sinh con khỏe mạnh, đứa trẻ không phải là oan gia phải chú trọng thai giáo

20/11/2023 8:56
Khi người mẹ khởi tâm động niệm hết thảy cử chỉ đều ảnh hưởng đến bào thai rất nhiều rất lớn. Nếu tâm bạn thanh tịnh thì đứa bé trong bào thai nhận được lợi ích rất lớn. Bạn làm được mười nó liền được hưởng mười. Nên bạn phải đặc biệt chú trọng thai giáo.

Tại sao khi thai sản kể cả lúc sinh sản Đức Phật lại dạy chúng ta đọc tụng Kinh Địa Tạng? Vì Kinh này là hiếu sự. Hiếu thuận cha mẹ phụng sự sư trưởng. Bạn phải thực sự phụng dưỡng cha mẹ, có tâm chân thành cung kính tụng đọc kinh điển hoặc trì tụng danh hiệu Địa Tạng hoặc bất kỳ danh hiệu Phật thì lợi ích rất lớn cho con bạn.

Đức Phật đặc biệt nêu ra cách làm thế nào để tu học. Làm sao cho mẹ con được bình yên.

Trong Kinh Đức Phật dạy chúng ta quan hệ giữa người trong nhà vô cùng mật thiết. Chắc chắn là có nhân duyên sâu xa, chẳng phải ngẫu nhiên mà tụ họp. Nhân duyên vô cùng phức tạp. Phật quy nạp những nhân duyên này thành 4 loại lớn như trong kinh thường nói. Báo ân - báo oán - đòi nợ - trả nợ, cho nên mới tụ lại thành người một nhà.

Cha con anh em chị em đều chẳng rời những quan hệ này do nhân duyên nhiều đời trước nên mới thành người một nhà. Chẳng phải oan gia thì chẳng đụng đầu. Nhưng sau khi bạn giác ngộ người trong nhà của bạn trở lên thuần thiện như vậy rất tốt rất thù thắng. Bạn chẳng giác ngộ thì ng trong nhà tụ lại để ân oán báo đền lẫn nhau. Đó gọi là khổ chẳng thể nói nổi. Rút cuộc thì báo ân rất ít, báo oán lại nhiều, trả nợ thì ít, đòi nợ thì nhiều. Cho nên cả đời người thế gian xảy ra những chuyện chẳng như ý, nhiều như cơm bữa, đây là sự thật!

Vì vậy con cái sinh ra nhất định phải hiểu nhân duyên đời trước của nó. Quả báo đều là bình đẳng. Bất luận giàu sang hay nghèo hèn.

Phật dạy chúng ta phương pháp trong vòng bảy ngày sớm vì đứa trẻ đó mà đọc kinh Địa Tạng. Phải sớm đọc tốt nhất là nếu người trong nhà có tín ngưỡng Phật pháp. Có thể tiếp nhận giáo huấn của Phật nên đọc vào lúc nào?

Ngay lúc mang thai bạn liền đọc mỗi ngày đọc một bộ Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Hoặc niệm 1000 danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Bạn phải dùng tâm chân thành cung kính để tụng niệm thì phước báu sẽ rất lớn. Cho dù đứa con trong thai đến với bạn để báo oán là oan gia trái chủ đến. Nếu bạn có thể chăm sóc nó như vậy thì oán kết ấy sẽ được hóa giải. Bạn có ân đối với nó. Vì nó mà trì tụng kinh điển danh hiệu Địa Tạng thì nó sẽ cảm ơn bạn. Ân oán được hóa giải hơn nữa đứa trẻ đó còn được hưởng thêm phước lành nhờ công phu trì tụng của bạn. Việc chuyển biến này phải bắt đầu từ lúc ban đầu. Đương nhiên bạn càng trì sớm thì càng tốt.

Cho nên khi chúng ta đã hiểu đạo lý này, biết phương pháp này. Tốt nhất là bắt đầu từ khi mang thai bèn đọc bèn tu tập theo phương pháp này.

Người làm mẹ tâm bình khí hòa chân thành cung kính thanh tịnh bình đẳng khởi tâm động niệm gì cũng tuyệt đối ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng.

Dùng lý luận khoa học hiện nay thì mọi người hiểu theo hiện tượng ba động của làn sóng (ý niệm). Còn nói theo Phật Pháp giống như hết thảy vạn pháp ở Cực Lạc đều phát ánh sáng không những thế vạn vật phát quang chiếu khắp nhất chân pháp giới. Tâm chúng ta thanh tịnh rồi bạn sẽ nhìn thấy.

Nếu đứa trẻ là oan gia đối đầu với bạn thì nhờ tâm chân thành cung kính cúng dường trì tụng của bạn thì đứa trẻ đó mọi ân oán đều được hóa giải. Bao nhiêu tội chướng lúc trước của nó phần lớn được tiêu trừ. Nó sẽ biết ơn bạn vì bạn giúp nó tu chuyển nghiệp ngay từ thân trung ấm. Bạn làm một nó hưởng một bạn làm mười nó hưởng mười. Lợi ích này chỉ có khi nó còn trong bào thai.

Còn nếu đứa trẻ đó sinh ra để báo ân thì nó sẽ được hưởng thêm phước đức thật thù thắng từ việc làm thiện, việc trì tụng của bạn. Tránh được các tai nạn rủi do lúc sinh sản và thọ mạng kéo dài hơn so với mạng sẵn có của nó.

Vì khi người mẹ khởi tâm động niệm hết thảy cử chỉ đều ảnh hưởng đến bào thai rất nhiều rất lớn. Nếu tâm bạn thanh tịnh thì đứa bé trong bào thai nhận được lợi ích rất lớn. Bạn làm được mười nó liền được hưởng mười. Nên bạn phải đặc biệt chú trọng thai giáo. 


HT. Tịnh Không

Các tin tức khác

Back to top