Treo hình Phật trong nhà nhưng không tụng kinh niệm Phật thì có ảnh hưởng gì không?

23/10/2023 8:06
Hỏi: Bố mẹ con có treo ảnh Phật trong nhà, có người đến nhà con chơi nói với bố mẹ con là nếu hàng ngày không đọc kinh niệm Phật thì không được treo ảnh Phật trong nhà, phải mang ảnh Phật ra chùa gần nhà để, nếu không trong gia đình sẽ gặp chuyện không tốt. Bố mẹ con không tin điều đó và vẫn treo ảnh Phật. Vậy bố mẹ con làm vậy có đúng không ạ? Theo Thầy thì bố mẹ con làm như thế nào cho đúng?

Đáp: 

Nếu đã có tâm treo ảnh Phật trong nhà tức ít nhiều cũng có tin yêu Phật, như vậy là tốt rồi. Nếu biết nghiên cứu Phật Pháp để thấy ra chân lý của vạn pháp và sống đúng tốt theo chân lý đó nữa thì quý hóa vô cùng. Tụng Kinh niệm Phật chỉ là một pháp môn tu trong vô lượng pháp môn tu chứ không phải là điều kiện tất yếu bắt buộc. Nếu một người tu theo pháp môn tịnh khẩu, hoặc thiền định, thiền tuệ, kiến tánh, mặc chiếu v.v... thì làm sao tụng Kinh niệm Phật được?

Nhiều người tu theo pháp môn tụng Kinh, niệm Phật, ăn chay thì cho là mình mới tu còn người khác không làm như vậy là không tu, đó gọi là cố chấp pháp môn. Ngài Huệ Năng nói"Phật Pháp bất ly thế gian pháp", nghĩa là nếu biết sử dụng đúng tốt thì tất cả pháp thế gian đều là Phật Pháp chứ không phải pháp môn "của tôi" mới là Phật Pháp. Người Phật tử chân chính cần thấy rằng điều gì đúng tốt đều là chánh đạo dù không phải Phật nói, điều gì sai xấu dù là người theo Phật nói cũng đều là tà đạo. 


HT. Viên Minh

Các tin tức khác

Back to top