Tp. HCM: H. Củ Chi: Pháp thoại ngắn "Được làm thân người là khó" tại chùa Hạnh Đức

5/04/2024 5:25
Chỉ khất thực nhờ người, Đâu phải là Tỳ kheo!, Phải theo pháp toàn diện, Khất sĩ không, không đủ.

Pháp thoại ngắn " Được làm thân người là khó" do Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức chủ giảng), ngày 4/4/2024 Phật tử chùa Hạnh Đức trang nghiêm dâng lời hướng nguyện đến Đại đức ân sư, qua đó Đại đức ân sư đã có buổi pháp thoại ngắn đến với chư vị Phật tử đang tu học tại chùa Hạnh Đức H. Củ Chi.Đại đức Thích Đồng Tuấn (Tăng chúng chùa Hạnh Đức) dâng lời khải bạch trước Đại đức ân sư.


Chúng con mượn pháp thế gian để hướng nguyện về vị Thầy khả kính, chúng con có đầy đủ nhân duyên được làm thân người và gặp được chánh pháp để tu học hướng nguyện, cầu nguyện đến chúng sanh được an lạc hạnh phúc, đạo và đời dung hòa là nét đẹp nhân văn của đạo Phật, chúng con kính nguyện chư vị tôn túc khả kính, chư vị thánh Tăng luôn được pháp lạc và là bóng cây che mát cho nhân sinh. Đại đức Thích Đồng Tuấn khải bạch.Đại đức Thích Hạnh Hiếu chia sẻ pháp thoại ngắn "Được làm thân người là khó" đến với hội chúng.


Chúng ta được sinh làm người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn, hôm nay chúng ta được sinh làm người, được gặp Phật pháp là nhân duyên thù thắng để tu nhân học Phật, mỗi pháp đều có sự dung hòa giữa đạo và đời, thuận theo pháp thế gian để đem lại lợi ích cho nhân sinh, như lời Phật dạy trong kinh pháp cú 266 "Chỉ khất thực nhờ người, Đâu phải là Tỳ kheo, Phải theo pháp toàn diện, Khất sĩ không, không đủ", quý vị phải cố gắng tinh tấn tu học và phải có bổn phận với gia đình và xã hội, siêng làm các việc thiện không làm các việc ác để đem lại lợi ích cho số đông. Đại đức Thích Hạnh Hiếu chia sẻ.
Đại đức ân sư luôn hoan hỷ dung hòa các pháp giữa đạo và đời
Thuận theo nhân duyên để đem lợi ích cho số đông là hạnh nguyện Bồ Tát.


Mỗi pháp đều có hỷ lạc khác nhau nên Đại đức ân sư luôn tùy thuận chúng sanh.

Không bao lâu thân này,

Sẽ nằm dài trên đất,

Bị vất bỏ, vô thức,

Như khúc cây vô dụng

PC41
Đệ tử nhí kết thiện duyên

Phật tử kết thiện duyên cùng Đại đức ân sư.
ĐỒNG TUẤN - ĐỒNG HẠNH - ĐỒNG TRÍ - ĐỒNG ĐỨC

ĐỒNG THỊNH - ĐỒNG HƯNG - ĐỨC TUỆ

Các tin tức khác

Back to top