Tp. HCM: H. Củ Chi: Lễ An Vị Phật tại chùa Hạnh Đức

12/05/2024 10:01
Siêng làm các điều thiện, không làm các việc ác.

Chùa Hạnh Đức được thành lập ngày 8/02 Ất Mùi 2015 từ miếng đất trống, với tâm nguyện hoằng dương Phật pháp, Đại đức Thích Hạnh Hiếu đã phát đại nguyện khai sơn ngôi già lam để Phật tử tại xã Phú Hòa Đông và các xã lân cận tu học. Ngày 5/4 Giáp Thìn, đạo tràng chùa Hạnh Đức trang nghiêm cung thỉnh Đại đức ân sư chứng minh lễ an vị kim thân Đức Phật bằng đồng đỏ tại chánh điện chùa Hạnh Đức.Nhiều thăng trầm khi ngôi Tam Bảo được thành lập, dưới sự điều hành Phật sự của Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa hạnh Đức) đạo tràng Phật tử được hình thành từ 2 vị Phật tử, đến nay mỗi khi có khóa lễ hàng trăm Phật tử về tham dự và kết thiện duyên, kính mừng Đại lễ Phật đản PL 2568, Đại đức ân sư đã phát nguyện trang nghiêm kim thân đức Phật bằng đồng đỏ nguyên chất.
Đại đức Thích Hạnh Hiếu (Trụ trì chùa Hạnh Đức) niêm hương khải bạch.
Phật tử đồng hướng nguyện
Kim thân Đức Phật bằng đồng được chế tác theo nguyên bản kim thân Đức Phật bằng gỗ

đã phụng thờ tại chùa Hạnh Đức khi khai sơn.
Phật tử đồng hướng nguyện lễ an vị Phật
Nhất tâm trì kinh chú cầu nguyện chúng sanh an lạc.


Đại đức ân sư cử hành nghi thức sái tịnh an vị kim thân đức Phật bằng đồng tại chùa Hạnh Đức.


Trì chú Đại bi để thỉnh kim Thân Đức Phật vào chánh điện chùa Hạnh Đức.
Kim thân Đức Phật bằng đồng đỏ được trang nghiêm tại chánh điện chùa Hạnh Đức.
Đại đức ân sư hướng dẫn Phật tử sám hối và đảnh lễ tứ trọng ân.
Nguyện cầu chúng sanh được an lạc hạnh phúc.
Pháp thoại ngắn "Kính Phật trọng Tăng" do Đại đức ân sư chia sẻ đến với hội chúng
Lễ an vị Phật thành tựu viên mãn.


ĐỒNG TUẤN - CHÚC TUỆ - ĐỒNG TRÍ

Các tin tức khác

Back to top