Tp. HCM: H. Củ Chi, Đại lễ phóng sinh lần thứ 1 tại chùa Hạnh Đức

14/08/2022 9:25
Mỗi chúng sanh đều có Phật tánh.

Ngày 17/07 Nhâm Dần, với lòng từ bi của con Phật và nhận thức mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, trên tinh thần cầu siêu đồng bào tử nạn vì Covid, chư vị hương linh, cửu huyền thất tổ, thập loại cô hồn, được sự cho phép của Đại đức Thích Hạnh Hiếu, đại lễ phóng sinh lần thứ 1 tại chùa Hạnh Đức, diễn ra trang nghiêm trọng thể và linh thiên.

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu trên tinh thần gieo duyên tạo phước thiện, thiện nam tín nữ cùng chư vị Phật tử đã đồng thuận dưới sự hướng dẫn của chư Tăng chùa Hạnh Đức đã gieo duyên phóng sanh tạo phước thiện.
Tác bạch cung thỉnh Đại đức ân sư chứng minh Đại lễ phóng sanhMạng sống ai ai cũng quý, các loại chúng sanh cũng vậy, nhiều đời nhiều kiếp đã gieo nghiệp ác nên đời này làm cá, lươn, chim....., phóng sanh nghĩa là đem lòng từ bi để cứu vớt tất cả các loài như cá, chim, rùa....., tạo phước thiện gieo nhân lành.Trang nghiêm cung đón Đại đức ân sư quang lâm chứng minh Đại lễ
Vị thầy khả kính luôn tạo điều kiện cho thiện nam tín nữ gieo duyên tích phước.
Niêm hương bạch Phật và cử hành nghi thức sám hối cho tất cả các loài được phóng sinh.
Thay thế tất cả các loài chúng sanh nhất tâm sám hối.
Nguyện tất cả các loài được phóng sinh kết duyên lành Phật pháp.


Thay thế các loài được phóng sanh đảnh lễ Tam Bảo và tứ trọng ân.
Cung thỉnh Đại đức Thích Hạnh Hiếu

cử hành lễ quy y cho các loài được phóng sanh.


Cử hành nghi thức Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng cho các loài được phóng sanh
Đại đức ân sư cử hành nghi thức quy y cho tất cả các loài được phóng sinh


Cử hành nghi thức sái tịnh các loài được phóng sanh
Phật tử đồng nhất tâm trì kinh chú.


Nước cam lồ rưới mát các loài chúng sanh được phóng sanh


Nhất tâm trì tụng kinh chú gieo duyên lành với các loài chúng sanh.
Kinh hành niệm Phật cầu nguyện đồng bào tử nạn vì Covid 

nương nhờ công đức phóng sanh sớm sanh về cảnh giới lành.


Trang nghiêm kinh hành niệm Phật.
cầu nguyện các loài được phóng sanh sớm sanh về cảnh giới lành.


Mong rằng các loài chúng sanh kết duyên lành với Phật pháp.
Hồi hướng cầu nguyện thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.


Phật tử trang nghiêm nhận phần lộc từ Đại đức trụ trì.
Luôn niệm danh hiệu Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát khi nhận lộc.
chụp hình lưu niệm với Đại đức ân sư.
ĐỒNG TUẤN - ĐỒNG NGHĨA - ĐỒNG VƯƠNG

ĐỒNG HÒA - ĐỒNG PHÁT - ĐỒNG GIÁC - ĐỒNG TRÍCác tin tức khác

Back to top