Tp. HCM, H. Củ Chi, Hoàn Kinh Địa Tạng và thí thực cô hồn tại chùa Hạnh Đức

27/08/2022 4:57
Ngày 29 tháng 07 năm Nhâm Dần, trong không khí dư âm mùa vu lan báo hiếu.....

Được sự đồng thuận của Đại đức ân sư, ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Dân, chư Tăng bổn tự và đạo tràng Phật tử tại chùa Hạnh Đức đã trang nghiêm thiết lập đàn tràng hoàn Kinh Địa Tạng Bồ Tát, thí thực cô hồn cầu siêu đồng bào tử vong vì Covid, cửu huyền thất tổ chư vị hương linh quá vãng.


Được biết từ ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Dần, đạo tràng chùa Hạnh Đức trang nghiêm cử hành lễ khai kinh và trì tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát cầu nguyện thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
Tại liêu phòng của Đại đức ân sư, Tỳ kheo Thích Đồng Tuấn
thay mặt đạo tràng Phật tử cung thỉnh Đại đức ân sư chứng minh khóa lễ.


Liêu phòng của Đại đức ân sư đơn giản


Phật tử trang nghiêm cung thỉnh Đại đức trụ trì quang lâm pháp hội.
Trang nghiêm cung đón vị thầy khả kính.

Niêm hương bạch Phật cầu nguyện thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.Dâng hương cúng dường tại Tổ đường chùa Hạnh Đức.
Đại đức trụ trì hướng dẫn hội chúng đảnh lễ tứ trọng ân.
Cử hành nghi thức sái tịnh đàn tràng hoàn Kinh Địa Tạng và thí thực cô hồn.


Đàn tràng hoàn Kinh Địa Tạng và thí thực cô hồn.
Đại đức trụ trì nhất tâm phụng thỉnh đồng bào tử vong vì Covid,

chư vị hương linh quá vãng thính Pháp nghe kinh.
Phật tử đồng nhất tâm trì tụng Hồng Danh sám hối, Kinh Địa Tạng

cầu nguyện chư vị hương linh quá vãng được an nhàn nơi cõi tịnh
Được biết chùa Hạnh Đức khai kinh và trì tụng Kinh Địa Tạng từ ngày 15/7 Nhâm Dần

cầu siêu đồng bào tử vong vì Covid, chư vị hương linh quá vãng.


Đại vì chư vị hương linh đảnh lễ hồng danh chư Phật để sám hối.

cầu nguyện đồng bào tử nạn vì Covid, chư vị hương linh quá vãng,

an nhàn nơi cõi tịnh.
Hoàn kinh Địa Tạng cầu nguyện mọi người được ấm no hạnh phúc, bình an.
Tận dụng mọi không gian của bổn tự để tham dự khóa lễ cầu nguyện.
ĐỒNG TUẤN - ĐỒNG NGHĨA - ĐỒNG PHÁT
ĐỒNG VƯƠNG - ĐỒNG HÒA - ĐỒNG GIÁC - ĐỒNG TRÍ

Các tin tức khác

Back to top