Chẳng trọng tu huệ

8/05/2019 8:32
Một hôm Phật lên cung trời Đao Lợi vì mẹ thuyết Pháp.

Các vị đệ tử có thần thông như Mục kiền liên, Xá lợi phất cùng đi theo Phật. 
 

Lúc Thiên vương khai tiệc cúng dường Phật, các vị Tôn giả ra ngoài du lãm trở về tìm Phật. 
 

Phật cùng Thiên Vương nhập tiệc, các A La Hán chẳng nhìn ra Thế Tôn vì Phật dùng thần lực, tự biến hình giống như Thiên Vương. 
 

Mục Liên đến gần nhìn cũng không biết, cho đến Phạm Thiên nhìn cũng không ra. 
 

Lại đi đến thế giới phương khác tìm Phật cũng chẳng thấy. 
 

Các đại A La Hán bàng hoàng bên tòa không biết phải làm sao. 
 

Ngài Xá Lợi Phất là người đã được tôn xưng là Trí huệ bậc nhất, bàn với các A La Hán rằng: "Mục liên thần thông bậc nhất còn chẳng thể nhìn ra Phật. Tôi có một cách chắc có thể nhận ra. Phật cùng Thiên Vương thân tướng chẳng khác, chỉ có ánh mắt chẳng đồng. Các ông hãy nhìn thẳng lên xem, mắt Phật không lay động, ung dung hòa nhã, còn mắt của Thiên Vương loạn động, tay chân bối rối".
 

Các A La Hán xem qua như thế mới dám gần Phật, bị Phật quở trách: "Dẫu cho các ông thần thông quảng đại chẳng bằng Trí huệ sáng suốt". Người chẳng trọng tu huệ nên tự biết hổ thẹn.

 

Thiền sư Lai Quả


Các tin tức khác

Back to top